Gedragscode

Dit keurmerk kent een protocol bij ongewenst gedrag binnen de NFN.
Gedragscode: wat doe je bij ongewenst gedrag binnen de NFN?
Sinds 16 april 2011 hanteert de NFN het Protocol bij ongewenst gedrag binnen de NFN. Wat doe je dan?

Hier leest u in het kort de belangrijkste zaken uit het protocol en vindt u de gedragscode.

Waarom een protocol? Met het protocol wil de NFN de veiligheid binnen het naturisme zoveel mogelijk garanderen, zodat iedereen met respect voor elkaar plezierig en blootgewoon kan recreëren.

Voor wie? Dit protocol is van toepassing op alle leden van de NFN en de bezoekers van activiteiten van de NFN. Ook is het protocol van toepassing op de leden/bezoekers van bij de NFN aangesloten organisaties die ervoor hebben gekozen het protocol te volgen. Deze organisaties voeren het NFN-keurmerk Prettig bloot en zijn hieraan te herkennen.

Het doel van de gedragscode is gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen. Iedereen op wie het protocol van toepassing is, dient deze gedragscode als een instructie te beschouwen en hiernaar te handelen.

 1. Gewenst gedrag.
  Respect voor elkaar is één van de kenmerken van naturisme. Iedereen toont dus respect voor anderen en laat andere personen altijd in hun waarde. Niemand tast de psychische en fysieke integriteit van anderen op enige wijze aan. Niemand mag een ander in een door de ander ongewenste positie of situatie brengen.
 2. Ongewenst gedrag.
  Dit is elke vorm van opzettelijk of onopzettelijk gedrag dat door de persoon (of door de organisatie/vereniging) die het ondergaat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend wordt ervaren. Voorbeelden zijn: systematisch pesten, treiteren, systematisch roddelen, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie. Deze opsomming is niet compleet. Ook andere vormen van ongewenst gedrag vallen onder de werking van het protocol.
 3. Wat te doen bij constatering of vermoeden van ongewenst gedrag?
  U kunt in eerste instantie de persoon in kwestie aanspreken op zijn/haar ongewenste gedrag. Dit kan een preventieve werking hebben of kan de veiligheid vergroten. U bent altijd verplicht om waargenomen ongewenst gedrag of een vermoeden hiervan meteen te melden bij de organisatie of vereniging waar u op dat moment bent. Alleen dan kan de veiligheid gegarandeerd worden en kan herhaling worden voorkomen.
 4. Veiligheidscommissie, sancties, registratie.
  Meldingen van ongewenst gedrag worden beoordeeld door de speciaal hiervoor ingestelde Veiligheidscommissie (veiligheidscommissie@nfn.nl). Deze commissie opereert onafhankelijk en uiteraard vertrouwelijk.
  Wanneer deze commissie ongewenst gedrag vaststelt, kunnen sancties worden opgelegd variërend van een waarschuwing tot beëindiging van het lidmaatschap. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit, wordt aangifte gedaan bij de politie.
 5. Als er een sanctie is opgelegd, vindt registratie plaats van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

(Wil je het volledige protocol lezen ga dan naar de website van de NFN: klik hier)